Obnova památkových objektů úpravny uhlí

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu CZ: Obnova památkových objektů úpravny uhlí (st.parcela č.259 v k.ú. Lampertice), spojovacího mostu ze šachetní budovy do úpravny uhlí a osvětlení těžní věže (stavební parcela č.318 v k.ú. Lampertice) hlubinného uhelného dolu Jan
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000305

 

Předmětem a cílem projektu je rekonstrukce havarijního stavu objektu úpravny uhlí, mostu do šachetní budovy, vytvoření zcela nového osvětlení těžní věže jámy Jan, vytvoření expozice historie technologie úpravy uhlí, digitalizace a vizualizace zařízení hornického skanzenu, vytvoření nového zabezpečovacího systému ochrany památkových objektů areálu Dolu Jan Šverma Žacléř a konečně i restaurování zařízení úpravny uhlí. Prohlídkový okruh Hornického skanzenu Žacléř v areálu dolu bude po dokončení projektu rozšířen o objekt úpravny uhlí a stane se unikátní ucelenou památkou černouhelného hornictví na území ČR. Součástí projektu je i zpřístupnění úpravny uhlí a vozíkového oběhu v šachetní budově jámy Jan pro imobilní osoby.

 

Celkový rozpočet projektu: 55 665 557,27 Kč vč. DPH
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Účast státního rozpočtu/dotace: 53 984 022,90 Kč

 

Termín přidělení dotace: 2.1.2017
Termín plánovaného dokončení projektu: 30.9.2018; závěrečná prohlídka (kolaudace) proběhla 11.10.2018

V Žacléři dne 9.1.2017
Ing. Karel Novotný - statutární ředitel Důl Jan Šverma o.p.s.

významní partneři