Hornické písně

Hornická modlitba

23. 4. 2020

Pane, nebeský Otče, jenž jsi stvořil hory a údolí, trhliny a bohaté žíly s nádhernou a ušlechtilou výzdobou: Prosíme Tě s pokorným, kajícným srdcem, abys požehnal zdejším dolům a těžařům, neboť nevydělávají svůj peníz z lakomství a touhy po zbohatnutí, ale z Tvé Božské vůle otevírají skryté poklady Země – žíly, pně a sloje, které se zjevují člověku důvěřujícímu Tvé laskavosti a dobrotě. Dopřej podle své Božské vůle výtěžek i přebytek ke Tvé slávě i k užitku Jeho císařského majestátu, celého společenství a k naší potřebě. Ó, Ty nevyzpytatelný a nedostižný opravdový tvůrce zdrojů a vševědoucí nejvyšší hormistře, přikaž nám, kde máme zarazit, hloubit, podlézt, prodloužit a lámat nad sebou, dopřej nám pěkné a stálé výlomy, bohaté žíly a dej nám svou milostí, aby se zdejší doly ještě za těchto časů pozvedly a upevnily!

Pane Ježíši Kriste, učiň ze svého místa znamení, aby se nám všem dobře vedlo, také aby se ti, kteří to uvidí, uslyší, ale nám nepřejí, museli zastydět, poněvadž Ty stojíš při nás, za což my všichni malí i velcí, mladí i staří chceme ustavičně oslavovat , chválit, velebit a ctít Tvé svaté jméno, amen!

Před padající stěnou – vysvoboď nás, ó Pane!
Pře zlými důlními větry – vysvoboď nás, ó Pane!
Před nárazem zplodin po výbuchu – vysvoboď nás, ó Pane!
Před jedovatými parami – vysvoboď nás, ó Pane!
Před hustými mlhami – vysvoboď nás, ó Pane!
Před vlhkými parami – vysvoboď nás, ó Pane!
Před průvalem vod – vysvoboď nás, ó Pane!
Před nebezpečným trhnutím lana – vysvoboď nás, ó Pane!
Před nepředvídaným prolomením lezné zátyně – vysvoboď nás, ó Pane!
Před předčasným výbuchem střelného prachu – vysvoboď nás, ó Pane!
Před zhoubným požárem v dole – vysvoboď nás, ó Pane!
Před zborcením chodeb, štol a šachet – vysvoboď nás, ó Pane!
Před každou nepředvídanou smrtí – vysvoboď nás, ó Pane!

Sešli, ó milostivý Bože, svaté anděly, aby nás provázeli a drželi ruce nad našimi ohroženými hlavami!

Konečně také, když musíme pod zemí s odvahou vydělávat na svůj chléb krušnou, a nebezpečnou prací, prosíme Tě, nekonečně dobrotivý Bože, dej nám zdraví a sílu, abychom všechno vykonávali k Tvé slávě a pod Tvou ochranou. Uděl nám milost, abychom vedli řádný křesťanský život, aby naše skromná mzda vystačila po všechen čas pro naši potřebu, a požehnej chudým vdovám v potřebný čas soudkem mouky.

Kéž toto udělí nám a všem lidem Tvoje věčná dobrota. Amen!

Zpět

významní partneři