hornický skanzen žacléř

Od ledna 1999 byl zahájen na likvidovaném hlubinném dole Jan Šverma Žacléř (dále jen DJŠ) na 4. patře prohlídkový okruh s cílem umožnit prohlídku dolu s možností fárání velkou 4 etážovou těžní klecí co nejširší veřejnosti. Pro jasné oddělení provozu prohlídkové činnosti od likvidace dolu byla v roce 2003 založena GEMEC – UNION a.s. obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma (dále jen o.p.s.). V roce 2005 došlo k ukončení likvidace hlavních důlních děl DJŠ a i když zakladatel s významnou pomocí kraje usiloval o zachování fárací trasy na 1. patře dolu s fáráním památkovými objekty těžního souboru jámy Julie, musela být z bezpečnostních důvodů fárací trasa uzavřena.

Činnost o.p.s. se nyní zaměřila především na:

zachování hornických památek v Dolnoslezské uhelné pánvi a to vč. hornických tradic

Tato skutečnost je od června 2010 uvedena i v aktualizované zakládací listině obecně prospěšné společnosti. V červnu 2012 se podařilo završit úsilí o obnovu památkových objektů areálu DJŠ a po realizaci dotační stavby z prostředků SZIF a zakladatele byl otevřen veřejnosti Hornický skanzen Žacléř. Návštěvníkům je zpřístupněna šachetní budova jámy Jan s vozíkovým oběhem, při příznivém počasí i rozhled z těžní věže této jámy s výhledy na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku, šachetní budova jámy Julie i s částí této jámy (8 m), větrací kanál a ventilátorovna s průlezem hlavním ventilátorem, strojovna jámy Jan s expozicí paleontologické sbírky, dokumentace z historie dolu, strojovna jámy Julie – strojovny jsou bezbariérové. Skanzen je otevřen celoročně, vždy je však nutný doprovod.

V roce 2015 se stane součástí prohlídkového okruhu malý uhelný lom se 3 výchozy žacléřských slojí, který je od listopadu 2014 hlouben v areálu DJŠ v místě starých koupelen a šaten. V areálu DJŠ jsou zatím prohlášeny za technické památky ČR soubory budov a zařízení jámy Jan a Julie, ops na základě dohody se zakladatelem navrhla památkářům i další objekty – bývalou opravnu důlních lokomotiv, nejstarší část zámečnických dílen, kompresorovnu, objekt zásobníků uhlí, který sloužil v době likvidace dolu i jako sila pro popílky. Důl Jan Šverma, o.p.s. využívá dotační prostředky od královéhradeckého kraje, ze SZIF, ale i programu přeshraniční spolupráce.

V roce 2012 tak získala prostředky a realizuje společný projekt s Gminou Kowary

„Zpřístupnění dolu Bohumír a otevření hornického skanzenu Kowary - nové produkty cestovního ruchu na česko-polském pohraničí“

Reg. číslo: CZ.3.22/2.2.00/12.03385

V červnu 2015 by mělo dojít ke slavnostnímu otevření prohlídkové trasy na úrovni štoly Bohumír, provoz ve zpřístupnělém dole bude zajišťovat Důl Jan Šverma o.p.s., která  organizuje od roku 2007 v KD Žacléř hornické semináře, konference ale zejména Dny horníků a oslavy Sv. Barbory, kterých se od roku 2011 zúčastňuje i polský partner z Kowar.

 

<a href="http://www.kudyznudy.cz/?utm_source=kzn&utm_medium=partneri_kzn&utm_campaign=banner" title="Kudyznudy.cz - tipy na výlet" target="_blank"> <img src="http://www.kudyznudy.cz/KzN/media/Onas/bannery/KzN_banner_180x150.jpg" width="180" height="150" border="0" alt="Kudyznudy.cz - tipy na výlet"> </a>