Historie

Co tomu předcházelo

GEMEC-UNION a.s. prováděla kromě jiných výrobních aktivit i jedinečnou likvidaci bývalého hlubinného černouhelného Dolu Jan Šverma v Žacléři. Ve snaze zachovat budoucím generacím hornické památky Podkrkonoší založila v roce 2003 obecně prospěšnou společnost Důl Jan Šverma Žacléř. Jejím prvním úkolem bylo obnovit tradici oslav zářijového Dne horníků jako připomínku vydání Jihlavského horního práva z roku 1249, dále oslavy Svaté Barbory. Tyto jsou od roku 2007 organizovány v sále Kulturního domu Žacléř. Od roku 2011, kdy začala spolupráce s Gminou a městem Kowary, je slavíme společně s našimi přáteli z Kowar.

V roce 2012 v povrchových památkově chráněných objektech Dolu Jan Šverma v Žacléři byl otevřen hornický skanzen.

V roce 2012 Důl Jan Šverma Žacléř o.p.s. a Gmina Kowary společně realizovali Mikroprojekt Euroregionu Glacensis „Nakládání s odpady – přenos zkušeností a rozvoj spolupráce“ s registračním číslem: CZ.3.22/3.3.02/12.03081. Poté připravili společný záměr a žádost o dotaci pro projekt „Zpřístupnění dolu Bohumír a otevření hornického skanzenu Kowary - nové produkty cestovního ruchu na česko-polském pohraničí“, registrační číslo: CZ.3.22/2.2.00/12.03385.

 

Stručná historie hornické činnosti a průzkumných prací

Katastrální území Dolní Vernéřovice obce Jívka bylo hornicky zkoumáno a těženo již během 19. století. Na výchozech jíveckých vrstev byly odkryty radvanické sloje a to i v areálu dnešního závodu SK Jívka a zejména západně od něj směrem k Radvanicím. V nadloží uhelných slojí byly ve vernéřovických vrstvách odkryty tři rudní žíly měděné rudy chalkozínu Cu2S, bornitu Cu5FeS4, pyritu FeS2, malachitu Cu2(OH)2CO3, azuritu Cu3(CO3)2(OH)2, covellinu CuS.  Hornické práce byly přerušeny v letech 1866-68 v době Prusko - Rakouských válek. Potom pokračovala otvírka rudného ložiska vyražením štoly Bohumír (Gottfried stollen) a dědičné odvodňovací štoly svatého Jana (Johaness Erst Stollen) se zaústěním do potoka Dřevíč ve východní části obce Jívka.

Kolísavá a často přerušovaná těžba byla ukončena ještě před koncem 19. století. V letech 1918 - 1920 obnovila těžbu firma Mautner. Vybudovala zde novou gravitační úpravnu terasovité konstrukce a kovohutě, na okolních pastvinách založila odkaliště. V té době bylo ložisko otevřeno hlavní štolou Bohumír, jejíž původní parní stroj byl nahrazen elektrickým a pomocnými štolami Jan a Terezie. Pro nerentabilnost byl důl v roce 1926 znovu uzavřen. Nepříznivě vyzněl i vrtný průzkum v letech 1939 - 1942, prováděný německou firmou Deutsche Tiefbohr AG. Důl a ložisko mědi bylo po válce zestátněno a od roku 1954 v něm byly prováděny průzkumné a těžební práce n. p. Východočeské rudné doly Horní Vernéřovice. V roce 1958 je převzaly Rudné doly Jeseník n. p. V roce 1955 byla uvedena do provozu nová úpravna mědi, která pro nedostatečné zásoby zdejšího ložiska a navíc těžko oddělitelné zrudnění pyritu od minerálů mědi místní suroviny zpracovávala také rudy vydobyté na slovenských nalezištích. Upravené rudy se potom vozily zpět na Slovensko do hutí v Krompachu. V tomto období dosáhl důl největší otvírky.

Od roku 1965 probíhala likvidace dolu. V roce 1970 byl zrušen dobývací prostor Horní Vernéřovice. Během likvidace dolu bylo použitelné zařízení z dolu vyvezeno, zařízení úpravny demontováno, zčásti použitelná zařízení převedena na nově budované závody v rámci podniku RD Jeseník. Ve IV. čtvrtletí 1978 byla štola Bohumír na konci vyzděné části zazděna a důl byl po úroveň 4. p zatopen. Hlavní díla dolu Bohumír byla vedena do 2013 v registru starých důlních děl, od roku 2013 je úvodní štola Bohumír a navazující podzemí ve správě Důl Jan Šverma o.p.s., Žacléř. Důl Jan Šverma Žacléř o.p.s. projekt Zpřístupnění dolu Bohumír zahájila v 11/2013 přípravou a hloubením šachtice z povrchu do průzkumné dovrchní jako vytvoření 2. útěkové cesty z dolu a k zajištění průchozího přirozeného větrání.

Na jaře 2014 bylo zahájeno zmáhání štoly Bohumír a po té i chodby v podložní 2. sloji. Před zahájením zmáhání byla štola Bohumír oddělena od nerekonstruované části zdí, za níž byla původní dřevěná výztuž zborcená - zeď byla vybourána a byla zahájena obnova původní výztuže.

V současné době je plně zajištěná výztuží úvodní část štoly Bohumír, na úrovni 1. patra slojová chodba, strojovna na zhlaví úpadní č. 1 a průzkumná dovrchní za úpadní č. I.

významní partneři